Vigsel i Jondal kyrkje

 

22.01.2015

De er velkomne til å ta kontakt med prest om de har spørsmål om vigsel. 
Sokneprest Carsten Mrusek er å treffa på mobil 916 63 816 eller mail: mrusek.carsten@gmail.com 
Avtale om vigsel sommarstid må avtalast i god tid. 

På heimesida http://kyrkja.no/nb-NO/bryllup/ vil de finna meir informasjon. Der står også vigselsritualet i detalj.
 
Når det gjeld nødvendige papir som må ordnast, er det Folkeregisteret/Skattekontoret som må kontaktast.
 
Folkeregisteret/Skattekontoret tek seg av prøvingsattest.
Kvar av brurfolka og forlovarane må skriva under kvar sitt skjema, og senda til Folkeregisteret i god tid før vigselen. På bakgrunn av desse vert det utskreve ein prøvingsattest. Den er gyldig i 4 månader, og skal vera kyrkjekontoret i hende seinast 14 dagar før vigselen. 
 
Skjema finn de på www.skatteetaten.no
Vi kan vera behjelpelige med å finna fram til desse.
 
Bur du utanfor kommunen
Ordninga i Den Norske Kyrkja er slik at du vederlagsfritt har krav på alle kyrkjelege tenester på den staden der du er busett. Stillingsstorleikar og ressursar er fordelt etter mellom anna folketal.
 
Ynskjer du t.d. vigsel i Jondal utan å vere busett her må du difor betala ekstrakostnadane med dette.
 
Satsane for dette i Jondal er:
Leige av kyrkje inkl. kyrkjetenar, organist, reinhald, forbruksmatriell og oppvarming kr. 4500,-
Presten sine tenester for ein vigsel kostar p.t.kr 3.500,- 
Jondal sokneråd har gjort unntak for dei som har foreldre fast busett i kommunen på det tidspunktet vigselen finn stad.

OBS: Unntaket gjeld ikkje prestens teneste siden prestene er tilsatt ved prostiet/bispedøme og ikkje lokalt.

Beløpet for prestens teneste vert p.t. fakturert av bispedømet med kr 3 500,- kr.

 
 
 
Andre nyttige lenkar er:
https://kirken.no/nb-NO/bryllup/