Vigsel


Velkommen til vigsel i Jondal kyrkje. 

 

De er velkomne til å ta kontakt med prest eller kyrkjelydskontor om de har spørsmål om vigsel. 

Kyrkjelydskontoret har adresse post@ullensvang.kyrkjer.no, og elles finn de kontaktinfo på fellesrådssida ullensvang.kyrkjer.no

Avtale om vigsel sommarstid må avtalast i god tid. 

 

På denne linken; Litt om vigsel i Jondal kyrkje, finn de link til vigselsliturgien 2017, litt om musikkval, pynting,  plassering av brurepar og forloverar framme i jondalskyrkja, når står og sit vi ? , med meir.

 

På heimesida http://kyrkja.no/nb-NO/bryllup/ vil de også finna generell informasjon. 

 

Når det gjeld naudsynte papir som må ordnast, er det Folkeregisteret/Skattekontoret som må kontaktast.

 

Folkeregisteret/Skattekontoret tek seg av prøvingsattest.

Kvar av brurfolka og forlovarane må skriva under kvar sitt skjema, og senda til Folkeregisteret i god tid før vigselen. På bakgrunn av desse vert det utskreve ein prøvingsattest. Den er gyldig i 4 månader, og skal vera kyrkjekontoret i hende seinast 14 dagar før vigselen. 

 

Skjema finn de på www.skatteetaten.no

 

 

Bur du utanfor kommunen

Ordninga i Den Norske Kyrkja er slik at du som medlem i kyrkja vederlagsfritt har krav på alle kyrkjelege tenester på den staden der du er busett. Stillingsstorleikar og ressursar er fordelt etter mellom anna folketal.

 

Ynskjer du t.d. vigsel i Jondal sokn utan å vere busett her må du difor betala ekstrakostnadane med dette.

 

Satsane er kanskje endra etter 1.1.2020 og vil etterkvart kunne finnast på Ullensvang kyrkjelege fellesråd sine nettsider.

Satsane for dette i Jondal sokn var inntil 31.12.2019 som nedanfor:

Leige av kyrkje inkl. kyrkjetenar, organist, reinhald, forbruksmatriell og oppvarming kr. 4500,- 

Presten sine tenester for ein vigsel kr 3.500,- 

Jondal sokneråd har gjort unntak for dei kyrkjemedlemmene som har foreldre fast busett i soknet på det tidspunktet vigselen finn stad.

OBS: Unntaket gjeld ikkje prestens teneste siden prestane er tilsette i prostiet/bispedømet og ikkje lokalt.

 

Beløpet for presteteneste vert p.t. fakturert av bispedømet med kr 3 500,-

 

 

 

Sjå elles Ullensvang kyrkjelege fellesråd sitt regelverk

 

 

Velg kalender